מוצרים מומלצים
טלפון שירות ומכירות
03-9507079

תקנון האתר

תקנון האתר


1. כללי:
1.1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
1.2. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
1.3. החנות משמשת כאתר קניות אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט(עסקים ולקוחות פרטיים), בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות, מכרזים ו/או מכירות קבוצתיות . 
1.4. רשאים להשתתף ברכישות בני 18 ומעלה , בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף.
1.5. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
1.6. מקור טכנולוגיות(להלן "החברה") שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
1.7. לרשות הלקוחות עומדת מחלקת שירות ותמיכה בטלפון: 03-9507079 , בפקס: 03-6053633  ובאימייל: sales@makortech.co.il

2. זכויות וחובות באתר:
2.1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידיאו, העיצובים, התכנים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של חברת מקור טכנולוגיות ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור בלבד.
2.2. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
2.3. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.
2.4. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי מקור טכנולוגיות. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור.
2.5. מקור טכנולוגיות אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.
2.6. מקור טכנולוגיות אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת.
2.7. בכל מקרה שמקור טכנולוגיות לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתנו, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא מקור טכנולוגיות בכל אחריות כלפיך.
2.8. מקור טכנולוגיות שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו. בנוסף, מקור טכנולוגיות רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מקור טכנולוגיות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.
2.9. מסירת פרטים כוזבים באתר הינה עבירה פלילית ומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאתר עקב כך.
 
3. פרטיות וסודיות המידע:
3.1. המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של מקור טכנולוגיות ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. מקור טכנולוגיות מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.
3.2. מקור טכנולוגיות לא תמסור לצד שלישי את הפרטים אותם סיפקת בעת הרישום באתר ולא תעשה בהם שום שימוש נוסף למעט שמירתם במאגר לקוחות האתר.
3.3. מקור טכנולוגיות רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין בכך, אנא ציין זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אלינו.

4. מכירות באתר וזמני אספקה:
4.1. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי האתר השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
4.2. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "הזמנה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם  משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון,  שם חברה ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
4.3. לאחר ביצוע ההזמנה באתר,  ייצור נציג מקור טכנולוגיות קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי או אמצעי תשלום אחר. פעולת הרכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי התשלום ע"י המזמין. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והמזמין בחר באפשרות לפיה נציג מקור טכנולוגיות ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של מקור טכנולוגיות בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה מקור טכנולוגיות זכאית לבטל את ההזמנה בכפוף לשיקוליה הבלעדיים.
4.4. במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת מקור טכנולוגיות מוצר שנרכש באתר לא נמצא במלאי במועד ההזמנה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית מקור טכנולוגיות להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג, כלפי מקור טכנולוגיות, לרבות בגין אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי  וכיו''ב.
4.5. זמני ההספקה מצוינים בדף כל מוצר ולאחר קבלת אישור התשלום מחברת כרטיסי האשראי או סיכום תנאי התשלום עם הלקוח. מקור טכנולוגיות לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא על זמן ההספקה לאחר שהמוצר נמסר לחברת הדואר או לחברת השליחויות.
4.6. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המוצר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.7. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף בעצמו את המוצר ישירות ממחסן מקור טכנולוגיות. איסוף המוצר חייב להתבצע עד 14 ימים מיום אישור פרטי התשלום. רוכש שלא יאסוף את המוצרים עד המועד האמור, יחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה. מקור טכנולוגיות תהא רשאית לגבות מהרוכש דמי ביטול במפורט בתקנון זה. 

5. אחריות:
5.1. מקור טכנולוגיות מייבאת ומפיצה מגוון מוצרים לבית ולעסק. מוצרים הנרכשים באתר ומיובאים ע"י מקור טכנולוגיות יקבלו שירות ואחריות ישירות מהחברה. מוצרים המיובאים ו/או מיוצרים בארץ ע"י ספקים אחרים יזכו לשירות ותמיכה טלפונית מטעם מקור טכנולוגיות בנוסף לאחריות על המוצר ע"י היצרן או היבואן של אותו מוצר.
5.2. מקור טכנולוגיות משווקת מוצרים איכותיים ואמינים מחברות ידועות בלבד ומקיימת מעקב אחר השירות הניתן למשתמשים באותם מוצרים. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין שירות לקוי של היצרן או היבואן, מקור טכנולוגיות תפעל באמצעים מקובלים אל מול הספק בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן מיטבי.
5.3. תמונות המוצרים באתר מיועדות להמחשה בלבד. מקור טכנולוגיות עושה את מירב המאמצים שתמונת המוצר תהיה זהה ככל האפשר למוצר אותו תקבלו בפועל. יתכנו הבדלי גוון בין המוצרים בתמונה למוצר בפועל.
5.4. במידה ונפלה טעות בתיאור ו/או במפרט המוצר, מקור טכנולוגיות תתקן את הטעות באופן מיידי עם קבלת המידע. המפרט הקובע הוא מפרט היצרן, המופיע באתר היצרן או בקובץ PDF במידה ומצורף למוצר.
5.5. מקור טכנולוגיות לא תהיה אחראית על אופי השימוש במוצר בידי הלקוח.
 
6. ביטול עסקה:
6.1. ביטול עסקה יעשה תוך 14 יום מהזמנת המוצר באתר. הודעה על ביטול תימסר בפקס או באימייל.
6.2. דמי ביטול הינם 5% מעלות המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. 
6.3  במידה והמשלוח נשלח ללקוח, לא ינתן זיכוי על עלות המשלוח.
6.4. הזמנת מוצרים שהוזמנו מחו"ל במיוחד עבור לקוח לא ניתנת לביטול.
6.5. המוצר יוחזר על חשבון הלקוח ועל אחריותו בלבד.
6.6. מוצר אשר נפתחה אריזתו לא ניתן להחזרה.
6.7. במידה והלקוח התלונן על מוצר פגום שהוחזר ו/או הוחלף והסתבר שהמוצר תקין, הלקוח יחויב בעלויות משלוח וטיפול.
6.8. למקור טכנולוגיות עומדת הזכות לתבוע את הצרכן בשל נזק למוצר המוחזר ו/או ירידת ערך למוצר.